ویژه ها

بهترین تخفیف ها را دریافت کنید

جدول قیمت گذاری

در اینجا می توانید ببینید چه چیزی باید ارائه دهد و چه چیزی را برای آن پرداخت کنید

کارایی برای خودرو برای کامیون
فیلتر هوا (بهبود مسافت پیموده شده گاز و عملکرد) از ۱۹۰۰۰ تومان از ۱۹۰۰۰۰ تومان
فیلتر هوای کابینت (فیلتر هوایی که نفس بکشید) از ۱۳۰۰۰ تومان از ۲۹۰۰۰ تومان
تیغه برقی (هر کدام) از ۱۴۰۰۰۰ تومان از ۱۹۰۰۰۰ تومان
تعویض لامپ از ۹۹۰۰۰ تومان از ۲۱۰۰۰۰ تومان
تعویض سر چراغ از ۱۹۰۰۰ تومان از ۱۹۰۰۰ تومان
خدمات تمیز کردن سیستم روغن از ۱۹۰۰۰ تومان از ۱۹۰۰۰ تومان