قالب صفحات خالی

انی کار شامل صفحات خالی است که به شما اجازه می دهد صفحات را بدون نشان دادن سرصفحه یا پاورقی ایجاد کنید. شما هنوز هم می توانید تمام گزینه های صفحه و کد کوتاه برای محتوای استفاده کنید.
آنها برای صفحات جالبی مانند “به زودی” یا “حالت تعمیر و نگهداری” یا برای ایجاد یک طراحی صفحه فرود زیبا مناسب هستند.