شکست کرونا با عمل به توصیه‌های پزشکی تهران- ایرنا- سلامت جامعه در مقطع کنونی از ضروریات به شمار می‌رود و اهمیت این مسأله تنها با عمل به توصیه‌های ب...

آنومالی اسكن چیست؟ این سونوگرافی كه با نام غربالگری سونوگرافی سه ماهه دوم نیز شناخته می شود در فاصله هفته های 18تا22 و به منظور بررسی تكامل طبیعی ج...